Voorwaarden

Verkoopvoorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna de “CGV”) worden aangeboden door de vennootschap Kasoft ICT Solutions , onder het nummer BE0711661779 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Biesbilkske 14, 9930 Zomergem, België . (hierna “ Beauty-Adres ”).

Vervolgens benoemen wij:

“Site”: de site “https://beauty-address.com/ ” en al zijn pagina’s, het exclusieve eigendom van het Bedrijf.

“Producten” of “Diensten”: alle producten (materialen) en diensten (diensten) die op de Site kunnen worden gekocht of waarop u zich kunt abonneren.

“Verkoper”: Beauty-Address , rechtspersoon of natuurlijke persoon, die haar Producten of Diensten aanbiedt op de Site.

“Klant”: de internetgebruiker, particulier of professioneel, die Product(en) of Dienst(en) koopt op de Site.

“Consument”, in overeenstemming met de definitie van het inleidende artikel van het Consumentenwetboek: “elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet binnen het bereik van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteit vallen

De internetgebruiker die de Site bezoekt en geïnteresseerd is in de Producten en Diensten aangeboden door de Verkoper, wordt verzocht deze Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen, af te drukken en/of

opslaan op een duurzame drager, voordat u een bestelling op de Site plaatst.

De Klant erkent kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en deze integraal te aanvaarden.

Artikel 2 – Toepassing van de Algemene Voorwaarden en doel van de Site

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen door een nieuwe versie ervan op de Site te publiceren.

De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de Klant zijn de Algemene Voorwaarden die van kracht zijn op de dag van zijn bestelling op de Site.

Juridische informatie over de gastheer en uitgever van de site, het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens en de gebruiksvoorwaarden van de site zijn te vinden in de algemene gebruiksvoorwaarden, de juridische kennisgevingen en het gegevenscharter van deze site.

Deze site biedt de online verkoop van cosmetische waxproducten en accessoires.

De Site is vrij toegankelijk voor alle Klanten. De aankoop van een Product of Dienst impliceert de aanvaarding door de Klant van het geheel van deze Algemene Voorwaarden, die tegelijkertijd erkent ze volledig te hebben gelezen. Deze aanvaarding kan voor de Klant bijvoorbeeld bestaan ​​uit het aanvinken van het vakje dat overeenkomt met de zin van aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, met bijvoorbeeld de woorden “Ik erken dat ik alle algemene voorwaarden van de Site heb gelezen en aanvaard”. Het aanvinken van dit vakje wordt geacht dezelfde waarde te hebben als een handgeschreven handtekening van de Klant.

De aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden veronderstelt van de kant van de Klanten dat zij daartoe over de nodige rechtsbevoegdheid beschikken. Indien de Cliënt minderjarig is of niet over deze handelingsbekwaamheid beschikt, verklaart hij de machtiging te hebben van een voogd, een curator of zijn wettelijke vertegenwoordiger.

De Klant erkent de bewijskracht van de automatische registratiesystemen van de Verkoper en doet, tenzij hij het tegendeel bewijst, afstand van het recht om deze te betwisten in geval van betwisting.

Elke bestelling van producten impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de klant en de volledige en volledige naleving van deze algemene verkoopvoorwaarden, die voorrang hebben op elk ander document: catalogi, advertenties, mededelingen, tenzij het bedrijf uitdrukkelijk anders heeft ingestemd.

Artikel 3 – Klantenservice

De klantenservice voor deze site is per e-mail bereikbaar op het volgende adres: “ contact@votresite.com “per formulier of per post naar het adres vermeld in de wettelijke kennisgevingen. De Klant moet in de e-mail zijn voornaam, achternaam, het onderwerp van zijn aanvraag en het nummer van zijn Bestelling vermelden.

Voor elk professioneel verzoek (partnerschap, media, contractvoorstel) is het bedrijf alleen per e-mail bereikbaar op contact@beauty-address.com.

Artikel 4 – Wijze van abonneren op bestellingen en beschrijving van het aankoopproces

De aangeboden Producten en Diensten zijn degene die voorkomen in de catalogus die op de Site wordt gepubliceerd. Elk product gaat vergezeld van een beschrijving, opgesteld door de Verkoper op basis van de door de leverancier verstrekte beschrijvingen.

De foto's op de Site zijn niet-contractueel en kunnen aanzienlijk afwijken van de gefotografeerde modellen. Deze variaties zijn te wijten aan de instellingen van verschillende schermen en camera's, productverlichting, opnamehoek, enz.

Hieronder definiëren we als “Winkelmandje” het immateriële object dat alle Producten of Diensten groepeert die door de Klant van de Site zijn geselecteerd voor een aankoop door op deze elementen te klikken. Om zijn bestelling te plaatsen, kiest de Klant de Producten die hij wenst te bestellen door deze toe te voegen aan zijn “Winkelmandje”, waarvan de inhoud op elk moment kan worden gewijzigd.

 1. De Klant plaatst de Bestelling via de Site: de Klant registreert en valideert de Bestelling op de Site.
 2. Om een ​​bestelling op de site te plaatsen, selecteert de klant vrijelijk een of meer producten uit de catalogus van de site door op de knop “toevoegen aan winkelwagen” te klikken. Op de pagina “Winkelmandje” heeft de Klant de mogelijkheid om de details van zijn Bestelling te controleren en eventuele fouten te corrigeren, alvorens deze te bevestigen.
 3. Op de pagina “Informatie” moet de Klant zijn contactgegevens invoeren. Hij kan ervoor kiezen om zijn Bestelling per e-mail te volgen door het gewenste vakje aan te vinken.
 4. Op de pagina “Levering” moet de Klant de verzendmethode kiezen die hem wordt aangeboden.
 5. Op de pagina “Bevestiging” moet de Klant zijn bankgegevens en het factuuradres invoeren. De Klant heeft ook de mogelijkheid om een ​​promotiecode in te voeren als hij die heeft.
 6. Er verschijnt een volledig overzicht van de Orde. De Klant heeft de mogelijkheid om alle elementen van de Bestelling te wijzigen voordat deze wordt afgerond. De Klant is verantwoordelijk voor eventuele fouten met betrekking tot de Bestelling, de Producten en contactgegevens.
 7. De verkoop komt geldig tot stand wanneer de Klant de Bestelling heeft bevestigd door op de knop “Mijn bestelling afronden” te klikken, de Algemene Verkoopvoorwaarden heeft aanvaard en de betaling heeft uitgevoerd volgens de door hem gekozen voorwaarden, onder voorbehoud van de uitoefening van de overeenkomst. herroepingsrecht.

De datum van validatie van de Bestelling komt overeen met de datum van ontvangst van de contante betaling van de totale prijs inclusief belasting, naar behoren geregistreerd.

Artikel 5 – Prijs en betalingsvoorwaarden

Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen in de catalogus prijzen uitgedrukt in euro, inclusief alle belastingen (TTC), rekening houdend met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling en exclusief eventuele bijdragen aan de verwerkings- en verzendkosten.

Beauty-Address behoudt zich het recht voor om elke wijziging in het BTW-tarief door te berekenen in de prijs van de Producten of Diensten. De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De prijs die op de dag van de bestelling in de catalogus wordt vermeld, is echter de enige die op de Klant van toepassing is.

De Klant kan op deze Site een bestelling plaatsen en betalen met kredietkaart, Bancontact, Apple Pay of Paypal. Betalingen met een creditcard worden gedaan via beveiligde transacties die worden aangeboden door een aanbieder van een online betalingsplatform.

Deze Site heeft geen toegang tot gegevens met betrekking tot de betaalmiddelen van de Klant. De betaling vindt rechtstreeks plaats in handen van de bank of betalingsprovider die de betaling van de Klant ontvangt. In geval van betaling via overschrijving beginnen de leveringstermijnen gedefinieerd in het artikel “Leveringen” van deze Algemene Voorwaarden pas te lopen vanaf de datum van daadwerkelijke ontvangst van de betaling door de Verkoper, waarbij laatstgenoemde hiervan het bewijs kan leveren. in alle opzichten. De beschikbaarheid van Producten wordt aangegeven op de Site, in het beschrijvingsblad van elk Product.

Beauty-Address archiveert inkooporders en facturen op een betrouwbare en duurzame drager die een getrouwe kopie vormt. De geautomatiseerde gegevens worden door de partijen beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

Artikel 6 – Leveringen

De leveringskosten zullen vóór elke betaling aan de Klant worden aangegeven. De site kent geen geografische leveringsbeperking, bestellingen kunnen overal ter wereld worden verzonden. De bij de bestelling aangegeven levertijden zijn uitsluitend ter informatie en blijven afhankelijk van mogelijke vertragingen bij de postdiensten of andere bijzondere gevallen die de bezorging verhinderen (evenementen, slecht weer, enz.).

In geval van levering van een Product buiten het grondgebied van de Europese Unie en in de Franse overzeese gebiedsdelen, verklaart de Klant zichzelf importeur van het Product en aanvaardt hij dat de Verkoper in een dergelijk geval fysiek niet in staat kan zijn hem exacte informatie te verstrekken op het totale bedrag aan kosten met betrekking tot douanerechten en formaliteiten of invoerbelastingen die van toepassing zijn in het land waar de levering van het Product wordt aangevraagd.

Tenzij anders vermeld op de Site tijdens het bestelproces of in de beschrijving van de bestelde Producten, verbindt de Verkoper zich er in alle gevallen toe om de Producten te leveren binnen een termijn van maximaal dertig (30) dagen na het sluiten van het contract met een Klant Consument.

Bij handmatige levering kan de klant een pakket weigeren op het moment van levering als hij een anomalie vaststelt met betrekking tot de levering (schade, product ontbreekt op de leveringsbon, beschadigd pakket, kapotte producten, enz.); elke afwijking moet vervolgens door de Klant op de leveringsbon worden aangegeven, in de vorm van een handgeschreven voorbehoud, vergezeld van de handtekening van de Klant. Om zijn weigeringsrecht uit te oefenen, moet de Klant de beschadigde of defecte verpakking(en) in aanwezigheid van de vervoerder openen en hem de beschadigde goederen laten terugnemen. Bij bezorging in een brievenbus verbindt de klant zich ertoe het pakket onmiddellijk te controleren en contact op te nemen met de klantenservice van Beauty-Address als hij een onregelmatigheid opmerkt. Bij niet-naleving van deze vereisten zal de Klant zijn recht van weigering niet kunnen uitoefenen, en zal de Verkoper niet verplicht zijn om gehoor te geven aan het verzoek van de Klant om zijn weigeringsrecht uit te oefenen.

Als het pakket van de Klant per post of door een andere postdienstverlener aan de Verkoper wordt geretourneerd, zal de Verkoper na ontvangst van het geretourneerde pakket contact opnemen met de Klant om hem te vragen welke actie hij moet ondernemen met betrekking tot zijn bestelling. Als de Klant het pakket ten onrechte heeft geweigerd, kan hij of zij de retourzending aanvragen door eerst de portokosten voor de nieuwe zending te betalen. Ook voor bestellingen waarbij de verzendkosten bij bestelling gratis waren, moeten de portokosten betaald worden.

In geval van een leverings- of omwisselingsfout (als het herroepingsrecht van toepassing is, dat wil zeggen als de Klant een consument is en het contract dat is gesloten om het Product of de Dienst te verwerven, herroeping toestaat), moet elk product dat wordt geruild of terugbetaald, geheel en in perfecte staat aan de Verkoper geretourneerd. Elk gebrek dat voortvloeit uit onhandigheid of een verkeerde manoeuvre van de Klant kan niet aan de Verkoper worden toegerekend.

Elke vertraging in de levering ten opzichte van de datum of tijd die aan de Consument-klant is aangegeven bij het bestellen of, bij gebrek aan indicatie van datum of tijd bij het bestellen, meer dan dertig (30) dagen vanaf de datum van levering. bij ontbinding van de verkoop op initiatief van de Consument-klant, op schriftelijk verzoek van hem per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, indien hij, nadat hij de Verkoper tot levering heeft opgedragen, niet hieraan heeft voldaan. De Consument-Klant krijgt dan, uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop het contract werd beëindigd, het totaal van de betaalde bedragen terugbetaald. Deze clausule is niet van toepassing indien de vertraging in de levering te wijten is aan een geval van overmacht.

Speciaal geval van een pakket waarvan het trackingnummer aangeeft dat het is "afgeleverd" maar niet in de brievenbus is ontvangen: als de Klant opmerkt en de Verkoper informeert dat het pakket niet in zijn brievenbus zit, ondanks dat het trackingnummer aangeeft dat het "bezorgd" is, De klantenservice kan om aanvullende informatie vragen, evenals om een ​​officieel document van La Poste als reactie op hun klacht over het bijbehorende trackingnummer. De Verkoper zal dan alles in het werk stellen om de tevredenheid van de Klant te garanderen, door onder meer de onmiddellijke teruggave van de producten op eigen kosten voor te stellen.

Artikel 7 – Herroepingsrecht en herroepingsformulier

De consumentenklant heeft vanaf de datum van ontvangst van het product veertien (14) werkdagen de tijd om zijn bestelling te herroepen. Hij is verplicht elk product dat niet bij hem past terug te sturen en zonder boete omruiling of terugbetaling aan te vragen, met uitzondering van de retourkosten, binnen veertien dagen na ontvangst door Beauty-Address van het verzoek tot terugbetaling .

Het product moet in perfecte staat, in een blisterverpakking en ongebruikt worden geretourneerd. De Consument-Klant vindt hieronder een standaardformulier voor herroeping voor een bestelling geplaatst op de Site, dat naar Beauty-Address moet worden verzonden . Het is duidelijk dat de Klant de kosten voor het retourneren van het Product zal dragen in geval van herroeping.

Het wordt aanbevolen dat de Klant de retourzending uitvoert met behulp van een oplossing die het volgen van het pakket mogelijk maakt. Als het geretourneerde pakket de Verkoper niet bereikt, is het anders niet mogelijk om een ​​onderzoek te starten bij de postdiensten om hen te vragen het laatste te lokaliseren.

De terugbetaling zal plaatsvinden met behulp van hetzelfde betaalmiddel als het betaalmiddel dat door de Klant is gekozen voor de initiële transactie, tenzij uitdrukkelijk door de Klant is overeengekomen dat de Verkoper een andere betalingsmethode gebruikt, en voor zover de terugbetaling geen kosten met zich meebrengt. voor de Klant.

De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om de terugbetaling uit te stellen tot ontvangst van het Product of zolang de Klant niet heeft aangetoond dat hij het Product heeft verzonden, indien een dergelijke demonstratie niet eerder heeft plaatsgevonden.

In geval van waardevermindering van de Producten als gevolg van andere manipulaties dan die noodzakelijk zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van de Product(en) vast te stellen, kan de Klant aansprakelijk worden gesteld.

In overeenstemming met artikel L121-17 van de Consumentenwet (“Wet van Hamon”) van juni 2014 kan de consumentklant hieronder een standaard herroepingsformulier vinden voor een bestelling die op de site is geplaatst:

Herroepingsformulier

(Vul dit formulier alleen in en stuur het terug als u de overeenkomst wilt herroepen.)

Ter attentie van :

Kasoft ICT Solutions- Biesbilkske 14, 9930 Zomergem, België

Ik/wij (*) breng/brengen u hierbij op de hoogte van mijn/onze (*) terugtrekking uit het contract met betrekking tot de verkoop van het onderstaande onroerend goed:

Bestellingsnummer :

Achternaam voornaam :

Telefoon nummer:

E-mailadres :

Adres :

Reden klacht:

 • Ruilen* (vermeld het gewenste product)
 • Vergoeding* (voeg een volledige RIB toe met vermelding van IBAN en BIC)

Handtekening van de Klant(en) (enkel indien dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum :

(*) Verwijder wat niet nodig is.

Artikel 8 – Productgarantie

Wettelijke bepalingen om te reproduceren

De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van enige commerciële garantie die wordt verleend.

De consument kan besluiten de garantie tegen verborgen gebreken in de verkochte zaak in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek in te voeren, tenzij de verkoper heeft bedongen dat hij niet tot enige garantie gehouden zal zijn; bij toepassing van deze garantie heeft de koper de keuze tussen het annuleren van de verkoop of het verlagen van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek. Hij beschikt over een termijn van twee jaar vanaf de ontdekking van het gebrek.

Het uitstel, de opschorting of de stuiting van de verjaringstermijn kan niet tot gevolg hebben dat de verjaringstermijn wordt verlengd tot meer dan twintig jaar vanaf de dag waarop het recht is ontstaan, overeenkomstig artikel 2232 van het Burgerlijk Wetboek.

Alle artikelen die op deze site worden gekocht, profiteren van de volgende wettelijke garanties, voorzien door het Burgerlijk Wetboek;

Wettelijke garantie van conformiteit

De Verkoper is verplicht om goederen te leveren die voldoen aan de overeenkomst die met de Consumentenklant is gesloten en om te reageren op elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat tijdens de levering van het Product. De conformiteitsgarantie kan worden uitgeoefend als er een defect zou bestaan ​​op de dag waarop het Product in bezit wordt genomen.

Het is echter aan de Klant om te bewijzen dat het defect al bestond op het moment dat hij het Product in bezit nam.

“In geval van gebrek aan overeenstemming kiest de koper tussen reparatie en vervanging van de goederen. De verkoper mag echter niet te werk gaan volgens de keuze van de koper, indien deze keuze leidt tot kosten die kennelijk onevenredig zijn ten opzichte van de andere methode, rekening houdend met de waarde van de goederen of de omvang van het gebrek. Hij is dan verplicht om, tenzij dit onmogelijk is, te werk te gaan volgens de methode die niet door de koper is gekozen.”

Wettelijke garantie tegen verborgen gebreken

In geval van non-conformiteit van een geleverd Product kan het worden teruggestuurd naar de Verkoper, die het zal omruilen. Als het product niet kan worden geruild (verouderd product, niet op voorraad, enz.), wordt het bedrag van de bestelling terugbetaald per cheque of overschrijving. De kosten van de omruil- of terugbetalingsprocedure (in het bijzonder de verzendkosten voor het retourneren van het Product) zijn dan de verantwoordelijkheid van de Verkoper.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

De Beauty-Address- verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het gesloten contract als gevolg van het optreden van overmacht. Met betrekking tot de gekochte Producten aanvaardt Verkoper geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele indirecte schade als gevolg hiervan, bedrijfsverlies, winstderving, schade of kosten die hierdoor kunnen ontstaan.

De keuze en aankoop van een Product of Dienst vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Klant. De gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om de Producten te gebruiken, in het bijzonder als gevolg van de incompatibiliteit van de apparatuur, kan geen aanleiding geven tot enige compensatie, terugbetaling of betwisting van de aansprakelijkheid van de Verkoper, behalve in het geval van een bewezen verborgen gebrek, non-conformiteit, defect of uitoefening van het herroepingsrecht indien van toepassing, dat wil zeggen als de Klant geen consumentenklant is en het contract dat is gesloten om het Product of de Dienst te verwerven, herroeping toestaat, in overeenstemming met artikel L 121-21 van de Consumentenwet.

De Klant stemt er uitdrukkelijk mee in om de Site op eigen risico en onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid te gebruiken. Beauty-Address kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor:

 • elke directe of indirecte schade, in het bijzonder met betrekking tot winstderving, verlies van inkomsten, verlies van klanten, verlies van gegevens die onder meer het gevolg kunnen zijn van het gebruik van de Site, of omgekeerd van de onmogelijkheid van het gebruik;
 • een storing, het niet beschikbaar zijn van toegang, misbruik, slechte configuratie van de computer van de Klant, of het gebruik van een browser die weinig door de Klant wordt gebruikt;
 • de inhoud van advertenties en andere links of externe bronnen die voor Klanten toegankelijk zijn vanaf de Site.

De Verkoper kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld als de kenmerken van de Producten afwijken van de afbeeldingen op de Site of als deze laatste foutief of onvolledig zijn.

Artikel 10 – Overmacht

Overeenkomstig artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek worden gebeurtenissen buiten de macht van de partijen, waarvan zij redelijkerwijs niet konden voorzien, en die zij redelijkerwijs niet konden vermijden of overwinnen, voor zover het optreden ervan de nakoming van verplichtingen volledig onmogelijk maakt. onmogelijk.

Het optreden van een geval van overmacht zal de uitvoering van de Bestelling automatisch opschorten.

Als de partijen na een periode van negentig (90) kalenderdagen vaststellen dat het geval van overmacht voortduurt, kan de Bestelling door een van de partijen worden geannuleerd en kan het verkoopcontract worden beëindigd. Hiertoe moet de meest zorgvuldige partij de ander een aangetekende brief met ontvangstbevestiging sturen waarin hij de verkoopovereenkomst opzegt.

De ingangsdatum van de beëindiging is de datum waarop de brief voor het eerst wordt aangeboden. In dit geval zal geen van beide partijen een schadevergoeding kunnen vorderen, tenzij anders overeengekomen door beide partijen.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle elementen van deze Site zijn eigendom van de Verkoper of een derde partij, of worden door de Verkoper gebruikt met toestemming van hun eigenaren.

Alle teksten, commentaren, werken, illustraties en afbeeldingen, visueel of audio, gereproduceerd op de Site zijn beschermd onder het auteursrecht, het merkenrecht, het beeldrecht en het octrooirecht. Niemand heeft het recht om elementen van de Site, zelfs gedeeltelijk, te reproduceren, exploiteren, herdistribueren of gebruiken, om welke reden dan ook, zelfs gedeeltelijk. Elke eenvoudige of hyperlink is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf. In alle gevallen moet elke link, zelfs stilzwijgend toegestaan, op eenvoudig verzoek van de Vennootschap worden verwijderd.

Alleen gebruik van de Site voor privégebruik, onderworpen aan andere of zelfs restrictievere bepalingen van de Intellectuele Eigendomswet, is toegestaan.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de catalogus van het bedrijf is ten strengste verboden. Elk ander gebruik vormt namaak en is strafbaar volgens de intellectuele eigendom, tenzij voorafgaande toestemming is gegeven.

Elke reproductie, weergave, aanpassing van logo's, tekstuele, pictografische of video-inhoud, zonder dat deze lijst uitputtend is, is ten strengste verboden en komt neer op namaak.

Elke Klant die zich schuldig maakt aan namaak, zou waarschijnlijk zien dat zijn account wordt verwijderd zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie en zonder dat deze verwijdering hem enige schade oplevert, zonder voorbehoud van eventuele daaropvolgende juridische procedures tegen hem, op initiatief van de Verkoper of zijn agent.

De merken en logo's op de Site kunnen zijn geregistreerd door Beauty-Address , of mogelijk door een van haar partners. Elke persoon die zijn representaties, reproducties, nestings, verspreidingen en heruitzendingen uitvoert, wordt onderworpen aan de sancties voorzien in de artikelen L.713-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Artikel 12 – Verwerking van persoonsgegevens

 1. Het bedrijf verzamelt klantgegevens:
 2. a) met het oog op het verwerken en volgen van de bestelling van de Klant op zijn Site; (en of)
 3. b) om contact met u op te kunnen nemen over diverse evenementen die verband houden met het Bedrijf, waaronder in het bijzonder het bijwerken van de Producten en het beheer van de klantenrelaties; (en of)
 4. c) met het oog op het verzamelen van informatie waarmee we de site en onze producten kunnen verbeteren (met name via cookies).

De verzamelde gegevens worden verwerkt door de contractuele dienstverleners van de Site die verantwoordelijk zijn voor de verpakking en distributie van de bestelde Producten, evenals door de hostingprovider van het bedrijf Shopify Inc., waarvan de servers beveiligd zijn en beschermd worden door een veiligheidsbarrière.

De verzamelde gegevens worden door het Bedrijf slechts bewaard voor de tijd die overeenkomt met de doeleinden van de bovenstaande verzameling en die in geen geval langer dan vijf (5) jaar kan duren.

In overeenstemming met wet nr. 2018-493 van 20 juni 2018 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG) geniet de Klant een recht van toegang, wijziging, rectificatie, verwijdering of verzet om legitieme redenen tot zijn gegevens.

De Klant kan zijn rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar contact@beauty-address.com.

Artikel 13 – Opmerkingen en andere gebruikersvoorstellen

Als de Klant ideeën, voorstellen of ander materiaal verzendt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk “feedback”), ongeacht of dit door het Bedrijf of anderszins is gevraagd, verleent de Klant het Bedrijf op elk moment het recht , en zonder beperking, om eventuele opmerkingen die de Klant naar hem stuurt, te bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins in welke media dan ook te gebruiken.

Het Bedrijf is en zal niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om iemand een compensatie te betalen voor eventueel gegeven commentaar; (3) om te reageren op opmerkingen.

Het Bedrijf kan inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan het naar eigen goeddunken bepaalt dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, beledigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of crimineel aanstootgevend is, of die in strijd is met enig intellectueel eigendom of deze Servicevoorwaarden. Verkoop.

De Klant stemt ermee in om opmerkingen te schrijven die de rechten van derden niet schenden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. De Klant verbindt zich ertoe in zijn opmerkingen geen illegale, lasterlijke, aanstootgevende of obscene inhoud te plaatsen, en dat deze geen computervirussen of andere kwaadaardige software zullen bevatten die de werking van de Site of andere daaraan verbonden websites kunnen beïnvloeden. De Klant stemt ermee in geen vals e-mailadres te gebruiken, zich voor te doen als iemand anders, of te proberen het Bedrijf en/of derden te misleiden over de oorsprong van hun opmerkingen.

De Klant is volledig verantwoordelijk voor zijn gepubliceerde opmerkingen en de juistheid ervan. Het Bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid en wijst elke verplichting af met betrekking tot opmerkingen gepubliceerd door de Klant of een derde partij.

Artikel 14 – Onafhankelijkheid van clausules

Als een bepaling van de Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar blijkt te zijn, wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van de Algemene Voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle eerdere of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten. De Algemene Voorwaarden zijn niet overdraagbaar, overdraagbaar of in sublicentie te geven door de Klant zelf.

In juridische of administratieve procedures met betrekking tot de Algemene Voorwaarden kan om een ​​gedrukte versie van de Algemene Voorwaarden en eventuele mededelingen in elektronische vorm worden verzocht. De partijen komen overeen dat alle correspondentie met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden in de Franse taal moet worden opgesteld.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en mediation

Op de Algemene Verkoopvoorwaarden is het Estse recht van toepassing.

De Site behoudt zich het recht voor om strafrechtelijke vervolging in te stellen tegen elke poging tot frauduleuze aankoop of aankoop met een verboden of tegengestelde, gestolen of vervalste bankkaart. In deze context zal geen enkele poging tot minnelijke bemiddeling worden aanvaard.

Het feit dat een clausule van deze Algemene Verkoopvoorwaarden nietig en niet-afdwingbaar wordt, kan de geldigheid van de overige bepalingen niet in twijfel trekken en ontslaat de Klant niet van de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen.

Een vergoeding

U stemt ermee in om het Bedrijf, zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden, directeuren, functionarissen, agenten, dienstverleners, advocaten, leveranciers en werknemers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria en gerechtskosten, veroorzaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van de Website of onze producten en diensten, uw schending van de Voorwaarden of uw schending van uw erkenningen, overeenkomsten, verklaringen, garanties en verplichtingen hierin.

Nationale of grensoverschrijdende geschillen die kunnen ontstaan ​​over de geldigheid, interpretatie, uitvoering of niet-uitvoering, onderbreking of beëindiging van dit contract, kunnen op verzoek van de Klant aan bemiddeling worden voorgelegd.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage, bemiddelaar erkend door de Commissie voor de Evaluatie en Controle van Consumentenbemiddeling (CECMC), is aangesteld als Consumentenbemiddelaar , om de oplossing van geschillen tussen het Bedrijf en haar Klanten te vergemakkelijken, voor een periode van drie (3) jaar vanaf [05/01/2019].

Op de website van de Europese Commissie wordt het gebruikte bemiddelingsproces beschreven en kunnen klanten online een bemiddelingsverzoek indienen, vergezeld van ondersteunende documenten.

In het bijzonder kan het geschil niet door de bemiddelaar worden onderzocht indien:

- de Klant rechtvaardigt niet dat hij eerder heeft geprobeerd zijn geschil rechtstreeks met de Vennootschap op te lossen door middel van een schriftelijke klacht,

- het verzoek kennelijk ongegrond of onrechtmatig is,

- het geschil is eerder onderzocht of wordt momenteel onderzocht door een andere bemiddelaar of door een rechtbank,

- de consument zijn verzoek binnen een termijn van meer dan één jaar na zijn schriftelijke klacht bij het Bedrijf bij de bemiddelaar heeft ingediend,

- het geschil valt niet binnen zijn rechtsgebied.

Mediation is gratis voor de Cliënt. Indien de Cliënt, in welk stadium van de bemiddeling dan ook, een beroep doet op een advocaat, een derde van zijn keuze of een deskundige om hem te verdedigen, zal hij alleen de kosten dragen.

De Mediator mag geen instructies van partijen ontvangen, noch een beloning ontvangen op basis van het resultaat.

Deelname aan mediation sluit de mogelijkheid van een beroep op de rechter niet uit. Partijen blijven vrij om hun geschil voor te leggen aan de rechter binnen de kaders van de toepasselijke wettelijke bepalingen. In geval van een geschil voor de rechter wordt de jurisdictie toegewezen aan de bevoegde Estse rechtbank.

De Site behoudt zich het recht voor om strafrechtelijke vervolging in te stellen tegen elke poging tot frauduleuze aankoop of aankoop met een verboden of geblokkeerde bankkaart, gestolen of vervalste cheque. In deze context zal geen enkele poging tot minnelijke bemiddeling worden aanvaard.

Het feit dat een clausule van deze Algemene Verkoopvoorwaarden nietig en niet-afdwingbaar wordt, kan de geldigheid van de andere bepalingen niet in twijfel trekken en zal de Klant niet ontslaan van de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen.

Onderdelengarantie:

De garantie is beperkt tot 30 dagen na de aankoopdatum, onder normale gebruiksomstandigheden en met uitsluiting van een defect veroorzaakt door een externe factor. Onder deze voorwaarden verbindt de verkoper zich ertoe het defecte onderdeel te vervangen.

Alle rechten voorbehouden – 1 juli 2022

Artikel 16: SMS-beleid

SMS-beleid:

Door toestemming te geven voor sms-marketing van Beauty-Address bij het afrekenen en het starten van een aankoop of het abonneren via onze abonnementstools, gaat u akkoord met het ontvangen van terugkerende sms-meldingen (voor uw bestelling, inclusief afgebroken betalingsherinneringen), sms-marketingaanbiedingen en transactionele sms-berichten. , inclusief beoordelingsverzoeken van ons, zelfs als uw mobiele telefoonnummer is geregistreerd op een staats- of federale bel-me-niet-lijst. De frequentie van berichten varieert. Toestemming is geen aankoopvoorwaarde.

Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van sms-marketingberichten en -meldingen, beantwoord dan STOP op elk mobiel bericht dat van ons wordt verzonden of gebruik de afmeldlink die we u in een van onze berichten hebben verstrekt. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alternatieve methoden om u af te melden, zoals het gebruik van alternatieve woorden of verzoeken, niet als een redelijke manier om u af te melden, worden beschouwd. Wij brengen geen kosten in rekening voor de service, maar u bent verantwoordelijk voor eventuele vergoedingen en kosten in verband met sms-berichten die door uw draadloze serviceprovider worden opgelegd. Er kunnen berichten- en datasnelheden worden toegepast.

Als u vragen heeft, kunt u HELP sms'en naar het nummer waarvan u de berichten heeft ontvangen. U kunt ook contact met ons opnemen via https://beauty-address.com/ of per e-mail op contact@beauty-address.com voor meer informatie.

We hebben het recht om elk telefoonnummer of elke shortcode die we gebruiken om de Dienst te bedienen, op elk moment te wijzigen. Bij deze gelegenheden wordt u hiervan op de hoogte gesteld. U gaat ermee akkoord dat alle berichten die u verzendt naar een telefoonnummer of shortcode die we hebben gewijzigd, inclusief verzoeken om STOP of HELP, niet zullen worden ontvangen en dat we niet verplicht zijn om verzoeken in deze berichten te honoreren.

Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de mislukte, vertraagde of verkeerd geadresseerde levering van informatie die via de Service wordt verzonden, voor eventuele fouten in dergelijke informatie en/of voor enige actie die u wel of niet onderneemt enig vertrouwen op de informatie of de dienst.

Uw recht op privacy is belangrijk voor ons. U kunt ons privacybeleid raadplegen: https://beauty-address/pages/politique-de-confidentialite om te bepalen hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken.