Juridische kennisgeving

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, bekend als LCEN, informeren wij gebruikers en bezoekers van de site: www.beauty-adres. com de volgende informatie :

1.Juridische informatie:

Eigenaarsstatus: Micro-onderneming

De Eigenaar is: Kasoft ICT Solution

Postadres van de eigenaar: Biesbilkske 14 - 9930 Zomergem - België

De maker van de site is: Kasoft ICT Solution

De publicatiemanager is: Gabrielle Modiedi Lubikulu

Contacteer de publicatiemanager: +32497124102 / +32495666096

De publicatiemanager is een Fysieke persoon.

De webmaster is: Gabrielle Modiedi Lubikulu

Contacteer de Webmaster: +32497124102 / +32495666096

De host van de site is: Shopify Inc., 126 York St., Ottawa, Ontario, K1N 5T5, Canada.

2. Presentatie en principe:

Wordt hieronder aangeduid: Gebruiker, iedere internetgebruiker die verbinding maakt en gebruik maakt van bovengenoemde site: .

Schoonheidsadres

De website van Beauty-Address , brengt een reeks diensten samen, in de staat, die beschikbaar zijn gesteld aan gebruikers. Hier wordt gespecificeerd dat deze laatste hoffelijk moet blijven en blijk moet geven van goede trouw, zowel tegenover andere gebruikers als tegenover de webmaster van de Beauty-Address-site . De Beauty-Address site wordt regelmatig bijgewerkt door Kasoft ICT Solutions .

Kasoft ICT Solutions streeft ernaar om op de Beauty-Address-site de meest nauwkeurige informatie te verstrekken (onder voorbehoud van wijzigingen sinds deze online is gezet), maar kan de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op haar site gepubliceerde informatie niet garanderen, of het nu gaat om de eigen toedoen of dat van externe partners die deze informatie verstrekken.

Bijgevolg erkent de gebruiker dat hij deze verstrekte informatie (slechts ter informatie, niet uitputtend en aan verandering onderhevig) onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid gebruikt.

3. Toegankelijkheid:

De site van Beauty-Address is in principe 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk voor gebruikers, behoudens al dan niet geplande onderbrekingen, voor onderhoudsdoeleinden of in geval van overmacht.

Indien toegang tot de dienst onmogelijk is, verbindt Beauty-Address zich ertoe alles in het werk te stellen om de toegang tot de dienst te herstellen en zal zij vervolgens trachten de gebruikers vooraf de data en uren van de interventie mee te delen.

Omdat Beauty-Address slechts onderworpen is aan een middelenverbintenis, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de onbeschikbaarheid van de dienst.

4. Intellectueel eigendom:

Kasoft ICT Solutions is de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, zowel op de structuur als op de teksten, afbeeldingen, graphics, logo, iconen, geluiden, software, enz.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de Beauty-Address-site, weergave, wijziging, publicatie, gehele of gedeeltelijke aanpassing van een van deze elementen, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kasoft ICT Solutions , eigenaar van de site. op de e-mail: contact@beauty-address.com , bij gebreke waarvan het zal worden beschouwd als een inbreuk en onderworpen is aan vervolging in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Intellectuele Eigendomswet.

5. Hypertextlinks en cookies:

De Beauty-Address-site bevat een bepaald aantal hyperlinks naar andere sites (partners, informatie, enz.) die zijn opgezet met toestemming van Kasoft ICT Solutions . Kasoft ICT Solutions is echter niet in staat om alle inhoud van de bezochte sites te verifiëren en wijst daarom alle verantwoordelijkheid af voor de mogelijke risico's van illegale inhoud.

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat tijdens zijn bezoeken aan de Beauty-Address-site automatisch één of meerdere cookies via zijn browsersoftware op zijn computer kunnen worden geïnstalleerd. Een cookie is een gegevensblok dat de gebruiker niet identificeert, maar dat informatie registreert met betrekking tot zijn navigatie op de site.

De configuratie van de browsersoftware maakt het mogelijk om te informeren over de aanwezigheid van cookies en deze eventueel te weigeren op de manier zoals beschreven op het volgende adres: www.cnil.fr. _ De gebruiker kan de browser van zijn computer echter configureren om de installatie van cookies te weigeren, wetende dat het weigeren van het installeren van een cookie ertoe kan leiden dat u geen toegang krijgt tot bepaalde diensten. Om cookies te blokkeren typt u in uw zoekmachine: cookies blokkeren onder IE of Firefox en volgt u de instructies afhankelijk van uw versie.

6. Bescherming van eigendommen en mensen – beheer van persoonlijke gegevens:

In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese Richtlijn van 24 oktober. , 1995.

Op de Kasoft ICT Solutions- site verzamelt alleen persoonlijke informatie (volgens artikel 4 wet nr. 78-17 van 6 januari 1978) met betrekking tot de gebruiker met het oog op bepaalde diensten die worden aangeboden door de Beauty-Address-site . De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, vooral wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt de gebruiker van de site van Beauty-Address geïnformeerd of hij al dan niet verplicht is deze gegevens te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker een recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet tegen persoonlijke gegevens die hem betreffen. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u uw verzoek per e-mail naar Beauty-Address : Kasoft ICT Solutions of in een naar behoren ondertekend schriftelijk schrijven, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd verstuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de Beauty-Address-site wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de hypothese van de terugkoop van de Beauty-Address-site en de rechten ervan geven Kasoft ICT Solutions toestemming om deze informatie door te geven aan de mogelijke koper, die op zijn beurt gebonden zou zijn door dezelfde verplichting tot behoud en wijziging van de gegevens ten opzichte van de gebruiker van de Beauty-Address-site .

De Beauty-Address-site voldoet aan de AVG, zie ons AVG-beleid.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.